Nederland weer van ons

PVV hekelt Gronings coalitieakkoord

De Partij Voor de Vrijheid is zacht gezegd niet blij met het nieuwe coalitieakkoord in de provincie Groningen, blijkt uit een persverklaring. Om de inhoud en toonzetting tot hun recht te laten komen, wordt deze verklaring hieronder integraal afgedrukt.

Verkiezingspamflet

"Tijd voor de PVV!"

Het gaat niet goed met Den Haag.

Al tientallen jaren wordt de stad bestuurd door een elite die zich niets aantrekt van wat de mensen in Den Haag werkelijk bezighoudt.

De Partij voor de Vrijheid gaat werk maken van de zaken waar u zich zorgen om maakt: veiligheid, overlast, hoge belastingen, onmenselijke zorg en slecht onderwijs

De PVV is voor westerse waarden en normen en verzet zich fel tegen de islamisering van de stad. De PVV wil dat er geen enkele moskee meer bijkomt en alle islamitische scholen worden gesloten.

Straatterreur keihard aanpakken. Geen kopjes thee, maar zero tolerance! De PVV wil een genadeloze aanpak van overlast en agressie, meer preventief fouilleren, cameratoezicht en zal zorgen voor meer ordehandhavers.

Honderden miljoenen euro’s van uw belastinggeld worden jaarlijks over de balk gesmeten aan onzinnige subsidies en tal van linkse hobby’s. Dat hier bij de Haagse bevolking totaal geen draagvlak voor is, lijkt niet relevant. De politiek in Den Haag lijkt alle realiteitszin uit het oog te zijn verloren, en gaat haar eigen gang.

De PVV wil af van multiculturele droomprojecten en zinloze subsidies. De OZB gaat met 50% omlaag. Hondenbelasting, toeristenbelasting en precario worden afgeschaft. Voorts zullen de parkeertarieven gehalveerd worden en worden parkeervergunningen gratis.

Er zal een einde gemaakt worden aan de bureaucratie. De PVV wil tenminste 10% minder beleidsambtenaren.

Haagse ouderen verdienen een menswaardig bestaan. De PVV wil een ouderenloket in ieder stadsdeel. Er moet extra zorg komen voor dementerende ouderen.

De Partij voor de Vrijheid is een partij voor de Hagenaar en de Hagenees, zonder onderscheid tussen het zand en het veen. Daarnaast waarborgt de PVV de Scheveningse identiteit, waarbij het behoud van de visserij prioriteit heeft. Scheveningen blijft Scheveningen!

De PVV is een partij van gewone mensen die wél weten wat er leeft in de stad. Van mensen die zichzelf niet in het stadhuis laten opsluiten, omringd door adviseurs en communicatiemedewerkers.

Wij brengen het fatsoen terug in Den Haag.

Het is tijd voor de PVV!

Veiligheid, islamisering en leefbaarheid

 

Veel inwoners voelen zich niet meer thuis Den Haag. Zij voelen zich vaak onveilig en herkennen hun eigen wijken en straten niet meer. Door een toenemende islamisering komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan.
De Partij voor de Vrijheid wil de stad aan de inwoners teruggeven.

 

·                     De PVV wil een keiharde aanpak van (Marokkaanse) straatterroristen;

·                     De PVV is tegen de komst van nieuwe moskeeën, en wil bestaande onder toezicht stellen;

·                     Geen kopjes thee maar zero tolerance;

·                     Geen hoofddoekjes in publieke functies;

·                     De PVV wil een wethouder voor de portefeuille Veiligheid;

·                     Preventief fouilleren in de hele stad;

·                     Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast bestaat;

·                     Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht huisvesten in containerwoningen buiten de woonwijken;

·                     Aanpak overlast Oost-Europese werknemers;

·                     Beter toezicht in het Openbaar Vervoer;

·                     Geen gebruikersruimtes in de stad; harde aanpak drugsoverlast;

·                     De PVV wil een strenge handhaving van het kraakverbod;

·                     Meer ordehandhavers;

·                     Keiharde aanpak dierenbeulen.

·                     Schone en gezellige winkelstraten;

·                     Den Haag weer schoon (o.a. aanpak zwerfafval);

 

 

Gemeentelijke lasten, bureaucratie en verkeer

 

In Den Haag wordt veel belastinggeld van de hardwerkende burger over de balk gesmeten. Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen er in de bodemloze putten van allerlei subsidieclubs en linkse hobby's.

De Partij voor de Vrijheid wil dit geld teruggeven aan de inwoners en ondernemers van Den Haag.

 

·                     Geen geld naar de multiculturele droomprojecten;

·                     Subsidies voor kunst en cultuur worden drastisch verlaagd (maar met behoud van musea en cultureel erfgoed)

·                     De OZB gaat met 50% omlaag;

·                     Afschaffen hondenbelasting, toeristenbelasting en precario;   

·                     Parkeervergunningen worden gratis;

·                     Parkeertarieven worden gehalveerd;

·                     Geen Verkeerscirculatieplan! De PVV wil dit belachelijke besluit terugdraaien;

·                     Extra aandacht voor het oplossen van verkeersknelpunten, betere verkeersdoorstroming en groene golven. Sneller rijden waar het kan;

·                     Geen megalomane bouwprojecten in Den Haag! Als het aan de PVV ligt komt er geen masterplan Kijkduin, masterplan Scheveningen, cruiseterminal en cultuursilo Spuiplein;

·                     Ondernemersloket: Ondernemers krijgen een vast aanspreekpunt in het stadhuis, waar zij voor al hun vragen en vergunningen terecht kunnen;

·                     Loketfuncties van de gemeente 5 dagen per week van 8:00 tot 17:00 open, met behoud van huidige avondopenstelling.

 


Zorg en ouderen

 

De zorg voor ouderen en zieken moet in Den Haag veel beter. Iedere doorligwond en 24-uurs luier is er één teveel. De Partij voor de Vrijheid vindt het onacceptabel dat de generatie die ons land groot heeft gemaakt nu in de kou wordt gezet.

 

·                     Ouderenloket in elk stadsdeel;

·                     In de zorg gaat kwaliteit boven prijs; Prioriteit aan goede en deskundige zorg; 

·                     Betere voorzieningen voor ouderen en gehandicapten;  

·                     Dementie verdient onze zorg;  

·                     Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg, zoals aparte gebedsruimten en speciaal islamitisch personeel.

 

 

Burger en bestuur

 

De Partij voor de Vrijheid luistert wél naar u en betrekt u meer bij de besluitvorming.

 

·                     Referenda over belangrijke besluiten;

·                     De oplossingen liggen op straat! De PVV luistert goed naar initiatieven van de inwoners;

·                     De PVV sluit zich niet op in het stadhuis, maar zal te vinden zijn in de wijken en straten van Den Haag;

·                     Harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen; 

·                     De PVV wil 10% minder beleidsambtenaren (ordehandhavers komen ervoor terug);

·                     Communicatie gemeentelijke instanties uitsluitend in het Nederlands en het Engels.

 

 

Onderwijs, jeugd, sport en gezondheid

 

De Partij voor de Vrijheid wil dat Den Haag ook voor uw kinderen een veilige en goede plaats is om op te groeien.

 

·                     Geen islamitisch onderwijs;

·                     Aandacht voor de Nederlandse identiteit en de Nederlandse cultuur

·                     Spijbelen zal streng aangepakt worden. Strikte handhaving leerplichtambtenaar op verzuim; geen vrij op islamitische feestdagen;  

·                     Subsidies voor onderhoud aan schoolgebouwen en beter lesmateriaal moeten efficiënter worden besteed;    

·                     Stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen; 

·                     Kosten wangedrag minderjarigen verhalen bij ouders;

·                     Ambachtscholen keren terug;     

·                     Schooluitval moet worden teruggedrongen;

De PVV wil verantwoordelijkheid Jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten.

Standpunten

De PVV geeft de provincie aan haar inwoners terug!


Economie

 • Geen belastinggeld in bodemloze en verliesgevende putten zoals de Blauwe Stad, het Forum, de Stads- en Regiotram en de Meerstad.
 • Verlagen van de provinciale belastingen (de motorrijtuigenbelasting)
 • Meer transparantie en inzicht in provinciale uitgaven en subsidiestromen
 • Subsidies voor kunst en cultuur worden drastisch verlaagd (maar met behoud van musea en cultureel erfgoed)

Bestuur

 • Minder bureaucratie en een kleinere provinciale overheid
 • Meer democratie en inspraak in lokale/provinciale aangelegenheden
 • Referenda over belangrijke besluiten zoals grote projecten >100 miljoen euro
 • Gekozen Commissaris van de Koningin

Energie en Milieu

 • Geen co2 opslag in het noorden; stop de klimaathysterie
 • Stop op de subsidiering van onrendabele (lees: groene) energie
 • Natuur is mooi maar mag niet ten koste gaan van de werkgelegenheid en boeren

Infrastructuur

 • Betere bereikbaarheid van de regio met aanleg van meer en bredere wegen
 • Uitbreiding vliegveld Eelde
 • Geen trein van Groningen-Heerenveen en geen (regio)tram

Leefbaarheid en Cultuur

 • Stop de islamisering en het multicultureel drama
 • Geen hoofddoekjes in publieke functies
 • Communicatie provinciale instanties uitsluitend in het Nederlands en het Engels
 • Stop de leegloop van de ommelanden, houdt de voorzieningen in stand
 • Aandacht voor de Groningse identiteit en de cultuur
 • Stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
 • Ambachtscholen keren terug
 • Jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten

 

Schijnelite

image

nieuwsbrief

Download hier ons Subsidieonderzoek

balk

PVV Boekhandel

Marked_for_death